Podmínky ochrany osobních údajů


Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Atelier Mozaika s. r. o., IČ: 04451309 se sídlem Koulova 1593/4, Praha 6 – Dejvice, 160 00 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Havraní 682/9, Praha 6 – Suchdol, 165 00 email: [email protected] telefon: +420 724583331

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění formuláře na webu správce.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.


III. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je

• zpracování a vyhodnocení soutěže správcem. Jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné zařazení do soutěže (jméno, adresa, kontakt, osobní příběh tvůrčího bloku).

2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu maximálně 2 let

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou tyto osoby:

• Pavla Macháčková, majitelka společnosti Ateliér Mozaika s.r.o., Koulova 1593/4, Praha 6, IČO 04451309 a Joaha s.r.o., Havraní 682/9, Praha 6, IČO 07490569

• asistent/ka a spolupracovníci majitelky společností Ateliér Mozaika s.r.o. a Joaha s.r.o.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Správce nebude předávat osobní údaje žádným dalším subjektům pro žádnou reklamní či marketingovou činnost.


VI. Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména silnými hesly a antivirovými programy.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2019.